Chúng tôi tạo niềm tin của khách hàng của bạn

Mountains – https://www.cnn.com/travel/article/iconic-mountains-world/index.html

Dịch vụ

Chúng tui mang lại sự hớp lý nhất cho bạn và khách hàng của bạn.

Website
Bán hàng
Bất động sản
Giáo dục
Sự kiện
Công ty
Quản lý nội bộ

Ứng dụng điện thoại
Bán hàng
Bất động sản
Giáo dục
Sự kiện
Quản lý nội bộ

Phát triển
HTML/CSS/CSS3
Javascript/jQuery
AngularJS/ReactJS/VueJS
React-native/Flutter
NodeJS/PHP (Laravel)
MySQL/MSSQL
MongoDB/Cassandra
Wordpress CMS

Linh hồn Hương Đá

Chúng tôi là những người vui tính, có trách nhiệm và có thể xử lý các vấn đề.

Nguyễn Văn Duy

Tech Lead

Tống Xuân Hoài
Tống Xuân Hoài

NodeJS Full-stack

Khách hàng

Khách hàng đã tin tưởng chúng tôi, khách hàng của họ đã tin tưởng họ.

“Designs are increasingly winning competitions because they are literally green, and because somewhere they feature a small windmill.“

“Put all speaking her delicate recurred possible. Set indulgence inquietude discretion insensible bed why announcing. Middleton fat two satisfied additions.“

“Smile spoke total few great had never their too. Amongst moments do in arrived at my replied. Fat weddings servants but man believed prospect.“